THÔNG TIN GIÁO DỤC

Tham chiếu gia đình khác trong lịch sử tuyệt vời của Mercedes Benz bao gồm các tên rất của nó c200 hay 320i

Thật không may, người sai đã được lựa chọn để lãnh đạo công ty, một người không hiểu các nguyên tắc của sự. Ông c200 hay 320i đã quyết định rằng Mercedes nên cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận c200 hay 320i của họ. Mercedes đã rơi trong hàng ngũ sự hài lòng…

Continue Reading